En lykkelig digital innbygger i praksis

En av målsetningene i «digital agenda» og «digitaliseringsrundskrivet» er å levere gode og individualiserte tjenester til innbyggerne. For å lykkes med dette må virksomheten utnytte data bedre og oppnå enkel og sikker deling av data i egen virksomhet.

Mange virksomheter opplever utfordringer knyttet til utnyttelse av data, sikring av data og kvalitet på data. For å hjelpe kommunene med å løse disse utfordringene har Difi utviklet en veileder for «Orden i eget hus».

Regjeringens digitaliseringsprogram har et ambisjonsnivå som innebærer leveranse av smidige nettbaserte tjenester i kommunikasjon med innbyggere, organisasjoner og næringsliv.

Digitalisering skal bidra til bedre tjenester for brukerne og en mer effektiv forvaltning. For å gjennomføre ønskede endringer, må den enkelte virksomhet støtte opp omkring programmet og ta nødvendige grep. En utfordring er varierende modenhet og kompetanse innen digitalt transformasjonsarbeid.

«Orden i eget hus» - en forutsetning for digitalisering

Mange offentlige virksomheter produserer sine tjenester basert på en forretningsmodell som ikke er bærekraftig. Med digitalisering vil vi påvirke handlingsrommet og fortsatt kunne levere gode tjenester innenfor gitte økonomiske rammer.

Digitalisering brukes gjerne som et begrep for å beskrive bruk av digital teknologi for å effektivisere og automatisere. Med god oversikt over egne data legger man også til rette for å kunne endre forretningsmodell, utvikle nye tjenester og finne nye og bedre måter å produsere dagens tjenester på.

Digitalisering kan være en utfordring, men det trenger ikke være så vanskelig. Det finnes mange gode rammeverk og veiledere som kan benyttes for å lykkes innen de ulike områdene man må beherske.

Enkel og sikker deling av data er en av flere forutsetninger for å lykkes med digitalisering i offentlig sektor. Med bruk av veilederen «Orden i eget hus» kan du sikre en god oversikt og en god forvaltning av data i din virksomhet. Det gjør det mulig å utvikle gode og individualiserte tjenester og skape lykkelige digitale innbyggere.

4 steg mot digital modenhet  som er avgjørende for effektiv deling av data

Behovet for en helhetlig tilnærming til informasjonsforvaltning i forbindelse med forvaltning og leveranse av offentlige tjenester er stort. Offentlige virksomheter befinner seg på ulike nivåer av digital modenhet. Innen samme virksomhet kan det ofte være ulik digital modenhet i de ulike delene av virksomheten. For å lykkes med å dele data internt i egen virksomhet og på tvers av virksomheter er det en stor fordel om vi har samme digitale modenhet. Hvor står dere i dag?

1.«Papir på skjerm». Dagens papirskjema er erstattet av tjenester hvor man kan registrere søknader og henvendelser digitalt. Ved å registrere opplysningene digitalt vil det være enklere å lagre, prosessere og dele opplysningene.

2.«Bruk av IT som støtteverktøy». Opplysningene er registrert digitalt, men arbeidsprosesser og forretningsmodell er gjerne uendret. Effektivisering og automatisering vil gi noen gevinster, men det store potensialet er ubenyttet.

3.«Digital transformasjon». Virksomheten jobber målrettet med å endre forretningsmodell, utvikle nye tjenester og finne nye og bedre måter å produsere dagens tjenester. Fokus er gjerne endret fra å effektivisere egen virksomhet til å tilby bedre tjenester ovenfor innbygger, næringsliv og frivillighet.

4.«Smart bruk av data». Virksomhetene benytter omfattende analyse av data for å kartlegge effekten av tiltak, optimalisere bruk av ressurser og tilby stadig bedre tjenester. Typiske nøkkelord er «Business Intelligence» («BI»), «Artificial Intelligence» («AI»), «Big Data» og «Machine Learning» («ML»).

En god forståelse for hvor langt virksomheten har kommet på sin digitale transformasjonsreise har mange fordeler. Hvis virksomheten forstår sine styrker og svakheter har den mulighet til å sette opp gode mål og tiltak.

 

Om Tieto Busniess Consulting

Tieto Business Consulting ønsker å følge dere på veien som rådgiver og partner i arbeidet med digital transformasjon og i det grunnleggende arbeidet med å skape «orden i eget hus».

Vi har omfattende kunnskap og erfaring knyttet til å identifisere og vurdere nye forretningsmuligheter, etablere og gjennomføre prosesser sammen med kunden og sikre en effektiv implementering av strategier og tiltak.

Vi ønsker å bidra til å skape et solid og konkurransedyktig fundament for utvikling gjennom rådgivning, kompetanseoverføring og operativ bistand.

Ta kontakt så hjelper vi deg videre på den digitale transformasjonsreisen din.

Ingvild Arladsenblom - Leder for konsulentavdelingen i Norge. mail adr: Ingvild.Araldsenblom@tieto.com 

Share